Privacy Verklaring

Het privacyreglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van personen die door of namens BC Group geregistreerd worden, evenals op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen.
Dit reglement is voorts van toepassing op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoons-gegevens die in een bestand of dossier zijn opgenomen of die bestemd zijn daarin te worden opgenomen.

Houderschap en beheer

BC Group is houder van de persoonsgegevens. De beide directeuren van BC Group zijn beheerders van de persoonsgegevens; zij hebben het beheer gedelegeerd aan de gebruikers van BC Group. Gebruikers zijn: alle medewerkers van BC Group die onder verantwoordelijkheid van de beheerders bevoegd zijn persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen.

Doelbinding

Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen zijn hieronder de doelen dan wel de samenhangende doelen geformuleerd:

- een goede ordening van gegevens betreffende reïntegratietrajecten te verkrijgen om tegemoet te komen aan de eisen van UWV;
- een goede ordening van gegevens betreffende begeleidingstrajecten te verkrijgen om zicht te houden op de voortgang in processen;
- een goede ordening van gegevens betreffende trainingstrajecten te verkrijgen om de voortgang te bewaken van het individuele leerproces.

Welke personen?

Het betreft uitsluitend personen die onder de vlag van BC Group ten kantore van BC Group of elders, individueel of in groepsverband:

- op verzoek van UWV/CWI een reïntegratietraject willen volgen en begeleid/bemiddeld willen worden naar arbeid;
- medewerkers in organisaties die op verzoek van de werkgever een outplacementtraject ingaan op zoek naar een andere baan;
- een cursus, training, workshop of seminar volgen;
- een coachings-, een supervisie-, een psychosociaal of een andersoortig interventietraject volgen.

Soorten van verkregen persoons-gegevens

Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen is hierna aangegeven hoe soorten van persoonsgegevens worden verkregen:

- vrijwillig (individueel of in groepsverband) door de perso(o)on(en) zelf;
- vrijwillig ingevuld via de website;
- vrijwillig en met toestemming van personen en/of van arbeidsdeskundigen en/of reïntegratiecoaches van UWV/CWI.
- vrijwillig en met toestemming van/via de werkgever.
Gegevens zijn te lezen uit hun, met toestemming gegeven, schriftelijke rapportages.

Soorten van verwerkte persoons¬gegevens

De hierna aan te geven soorten persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in een bestand of in een dossier:

- de (voor)namen, initialen, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse, geboorteland, voertaal, etnische afkomst, hoogst genoten opleiding, telefoonnummer, sofinummer, registratienummer van UWV, soort uitkering;
- arbeidsverleden, namen van vorige werkgevers, beroepswensen, gewenst loopbaanproces;
- rapportage(s) van arbeidsdeskundigen e/o reïntegratiecoaches van UWV/CWI;
- data van bezoek(en), trainingen en bijeenkomsten;
- procesinformatie (individueel of groepsmatig) over de gang van zaken in begeleidings- of andere interventietrajecten of trainingen;
- indien van belang in individuele trajecten en met toestemming van de persoon: de medisch anamnestische gegevens, gegevens betreffende lichamelijk of psychologische onderzoeken en gegevens betreffende de (in het verleden) gestelde diagnoses en gelopen therapieën. Dit in zoverre de kennis voor de begeleider/coach of trainer noodzakelijk is voor de begeleiding of de te geven training.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. De beheerder treft de nodige

voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

Verwijdering en vernietiging van persoonsgegevens

Verwijdering en vernietiging van de volgende persoonsgegevens vindt plaats op de volgende wijze:

- het individuele dossier dat gedurende het bege-leidings-, bemiddelings- of andersoortige interven wordt bijgehouden blijft gedurende het traject in bewaring bij de begeleider, maar is te allen tijde eigendom van de persoon. De persoon beslist na drie maanden na het traject wat er met het dossier gebeurt;
- de persoonlijke aantekeningen van een trainer over het proces en de lesstof zijn eigendom van de trainer. De trainer beslist wat er met de gegevens moet gebeuren;
- tijdens en na reïntegratietrajecten die zijn aanbesteed (UWV) worden er rapportages gemaakt door BC Group en met goedkeuring van de betreffende persoon na afloop van het traject verstuurd naar UWV. Dit volgens de eisen van UWV. Cliënt zal hiervoor een getekende verklaring opstellen.

Rechtstreekse toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens hebben:

- zij, de begeleiders, die belast zijn met de opbouw van het wel of niet-geautomatiseerde dossier;
- de medewerkers die ten dienste staan BC Group en uitsluitend voorzover deze zorg dragen voor statistische verwerking van gegevens, hebben voor een deel toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit het geautomatiseerde deel betreft.

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

Uit de persoonsgegevens worden geen gegevens verstrekt aan derden tenzij op verzoek van de cliënt zelf of op verzoek van een geneeskundige derde nadat de cliënt schriftelijke toestemming heeft gegeven de informatie te verstrekken.

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of beschadiging door brand, water en andere calamiteiten (wel of niet kwaadwillig) zijn de nodige voorzieningen getroffen. Hiertoe behoren de voor de geautomatiseerde persoonsgegevens bestaande back-upprocedures. De gemaakte back-ups worden in een afgesloten ruimte bewaard op
Dreessingel 83 te Zwolle ten kantore van een van de directeuren de heer B. Nanninga.

Ter bescherming van de persoonsgegevens tegen ontvreemding en misbruik door kwaadwillenden
zijn voorzieningen getroffen. Hiertoe behoort, dat de dossiers, buiten direct gebruik in afgesloten kasten of ruimten in een elektronisch beveiligd gebouw worden opgeborgen.

Rechten van de betrokkene

a. Algemeen. Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede op verzet. Betrokkenen kunnen zich bij het uitoefenen van die rechten laten bijstaan.

b. De cliënt heeft binnen de gestelde bewaartermijn recht op inzage in de persoonsgegevens voorzover het gegevens betreft die op hem/haar van toepassing zijn.

c. Inzage wordt uitsluitend verleend en afschriften (kopieën) worden slechts verstrekt na een schriftelijk verzoek hiertoe bij de directie of de direct verantwoordelijke.

d. Door middel van een logboek zal worden bijgehouden aan wie, van wie, wanneer en welke gegevens zijn verstrekt. Deze aantekeningen blijven gehandhaafd voor onbepaalde tijd.

e. De cliënt heeft het recht om verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen te vragen van zijn/haar gegevens, die opgenomen zijn in de verwerking, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doende, dan wel in strijd met dit reglement zijn opgenomen of niet zijn verwijderd.

f. Voor een verzoek tot correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens richt de cliënt zich tot de verantwoordelijke van BC Group. Indien komt vast te staan dat de desbetreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn opgenomen, zal onmiddellijk tot correctie of verwijdering worden overgegaan.

g. Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het

gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, kan de betrokkene bij de beheerder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.

h. De cliënt heeft te allen tijde recht op de kennis waar informatie en welke informatie van derden vandaan komt.

Klachtenprocedure

Tegen de wijze waarop de verantwoordelijke, de beheerder of de bewerker de in dit reglement opgenomen regels uitvoert.

Verder wordt er verwezen naar het klachten-reglement van BC Group.

Overige bepalingen

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de verantwoordelijke directie.